پاور کولرمستر مدل Elite V3 400WCooler Master Elite V3 400W


  • پاور استاندارد کوتر مستر
  • مناسب برای اغلب استفاده های روزمره
  • امکان استفاده از کارت گرافیکهای ارزان قیمت وجود دارد