کابل افزایش USB2.0 اکتیو (برد دار) با طول 10 مترUSB 2.0 Extension Cable Active 10M


  • کابل افزایش طول  USB2.0 اکتیو