تبدیل آنتن سوزنی برای گیرنده های PadTV, WiTVpadtv conversation


مناسب برای اتصال انواع آنتن به PadTV و WiTV