پیچ و بست کمربندی

ملزوماتی که برای اسمبل کیس و مونتاژ قطعات نیاز است